شاخص های کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

شاخص های بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

1- مساحت :)ماخذ جمعیت سرشماری 1395)

مساحت (کیلومتر مربع)

جمعیت

تعداد شهرستان

تعداد مراکز خدمات

15504

713052

8

25

2- میزان بارش : (میلیمتر)

سال زراعی جاری تا تاریخ : 15/5/1396

مدت مشابه سال گذشته

بلند مدت سال

69/432

35/522

53/586

3- منابع طبیعی (هکتار)

سطح اراضی جنگلی

سطح مراتع

سطح بیابان

سطح دشت

873604

552796

40270 مراتع در حال تبدیل شدن به بیابان

50000

4-اراضی کشاورزی ( هکتار)جمع کل : 272000

زراعی

باغی

جمع کل

228598

43402

272000

5-سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی ( هکتار) جمع کل :206969

زراعی

باغی

جمع کل

163549

43420

206969

1-5- سطح زیر کشت : اراضی زراعی آبی و دیم ( هکتار ) جمع کل : 163549

اراضی آبی

اراضی دیم

جمع کل

47709

115840

163549

6-تولید محصولات بخش کشاورزی سال93-94 (تن) جمع کل :711277

زراعی

باغی

دامی

شیلات

جمع کل

370594

214143

113421

13119

711277

1-6- تولید محصولات کشاورزی سال 94-95 (تن) جمع کل : 844656

زراعی

باغی

دامی

شیلات

جمع کل

480911

232628

116417

14700

844656

7-محصولات زراعی :

تولید محصولات عمده در سال زراعی 94-95 (تن ) جمع کل : 237090

گندم

جو

برنج

ذرت

چغندرقند

کلزا

کنجد

جمع کل