مدیر تحول و نوسازی اداری
 
 

توسعه مدیریت و منابع انسانی

-برنامه ریزی و مشارکت درکلیه برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با تهیه و تدوین برنامه جامع نیروی انسانی از جمله جذب ،بهسازی ،حفظ، نگهداری،جابجایی و ارتقاء نیروی انسانی و افزایش انگیزه آنها

-تجزیه و تحلیل نیروی انسانی، پیش بینی خروجی سالهای آتی، رشته های مورد نیاز، پیشنهاد جابجایی نیروی انسانی جهت استفاده بهینه و افزایش کارایی نیروها و استفاده از چرخش شغلی،توسعه شغلی و غنی سازی شغلی جهت ایجاد انگیزه و بهره وری بیشتر

-انجام بررسی های لازم به منظور کارسنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری واحد ذیربط و چگونگی تامین آن از داخل دستگاه

-برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور مربوط به پیش بینی و برنامه ریزی نیروی انسانی، آموزش و بهسازی کارکنان در سطح سازمان برنامهریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان و اجرای برنامه تربیت مدیران آینده در سازمان - انجام مطالعات، تنظیم طرحها و تهیه برنامه های مناسب در خصوص حسن مدیریت و امور مدیران سازمان در زمینه های انتخاب ،انتصاب ، ارتقاء، توسعه، آموزش، جبران خدمت و پاداشها، ارزیابی و تداوم خدمت آنان

-برنامه ریزی و پیگیری وظایف دبیرخانهای کارگروه راهبری توسعه مدیریت سازمان و کمیته های ذیل کارگروه

ساختار و تشکیلات

-همکاری وهماهنگی با مرکزنوسازی وتحول اداری وزارت متبوع در زمینه تهیه وتنظیم نمودارتشکیلاتی واصلاح ساختار

-بررسی و ارائه پیشنهاد لازم به منظور اصلاح ساختار سازمانی و ارائه پیشنهاد درخصوص تفکیک،ادغام و انحلال واحدهای سازمانی و درخواست حذف و جابجایی پستهای مورد نیاز

-بررسی پیشنهادهای واصله از واحدهای مختلف سازمان درخصوص ایجاد وحذف سطوح و پستهای سازمانی و تأمین پستهای سازمانی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به مرکز نوسازی و تحول اداری

-بررسی و تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی، اهداف، شرح وظایف تفصیلی سازمان با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی سازمان امور اداری واستخدامی کشور، ارائه پیشنهادهای لازم و مراقبت در حسن اجرای تشکیلات مصوب.

-بررسی و اعلام نظر در خصوص قوانین، آئین نامه ها، تصویبنامه ها و اساسنامه ها از بعد تشکیلاتی

-بررسی و برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای عملیاتی در جهت تمرکز زدایی

-برنامه ریزی و نظارت بر روند واگذاری های وظایف تصدی در سازمان جهاد کشاورزی استان

-برنامه ریزی و نظارت بر امور بررسی و ارزیابی برنامه ها و شناسنامه های واگذاری وظایف تصدی گری به بخش غیر دولتی و هماهنگی وایجاد

-ارتباط با مراجعودستگاههای ذیصلاح از جمله مرکز نوسازی و تحول اداری جهتتسهیل در فرآیند واگذاری ها

-نظارت بر مستندسازی روند واگذاری وظایف تصدی گری

-ارزیابی برنامه ها و اثربخشی واگذاری وظایف تصدی گری به بخش غیردولتی با هماهنگی واحد مربوطه

بهبود فرآیندها، اصلاح روشهای کارو فناوری اطلاعات

-همکاری وتعامل مستمر با مرکزنوسازی وتحول اداری درتدوین برنامه اصلاح وبهبود فرایندهای وزارت متبوع واطلاع وبهره برداری از آخرین دستاوردهای آنان.

-برنامه ریزی و همکاری در تعیین خط مشی های لازم جهت اجرای برنامههای ابلاغی از سوی مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت متبوع برای تحقق دولت الکترونیک.

-برنامه ریزی، هماهنگی وهمکاری در استقرار و اجرای طرحهای اتوماسیون یکپارچه اداری ،مالی وپشتیبانی وزارت متبوع و نظارت بر نظام ها، فرآیندها و اقدامات مربوطه به فناوری اداری و اجرای تحقق دولت الکترونیک

-برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و بهنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی اینترنت(مردمی یا پورتال و استانی) و پایگاه اطلاع رسانی.

-برنامه ریزی و نظارت بر تعیین و پیشنهاد اولویتهای اصلاح روشها، رویه ها و فرآیندهای انجام کار در سطح سازمان در جهت ارتقاء بهره وری و کارآئی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها.

-برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و ساماندهی و بروزرسانی سیستم های اتوماسیون اداری، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی

-بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسائیها و مشکلات مربوط به سیستم ها، فرآیندها و روشهای اختصاصی، مشترک و عمومی و ارائه راهنمائی، مشاوره و برنامه ریزی برای اصلاح و بهسازی آنها با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر آن.

مطالعه، تهیه و تدوین فرم ها، کنترل فرمهای اداری، مالی، پشتیبانی و اختصاصی ،کدگذاری، اصلاح و بهنگام سازی آنها.

-برنامه ریزی و نظارت بر اصلاح روشهای اختصاصی و مشترک با هماهنگی واحدهای مربوطه و دستگاههای مربوطه

-برنامه ریزی و نظارت بر بهره گیری از فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف و برنامه های تحول اداری

-تجزیه و تحلیل و بررسی نرم افزارهای جدید مانند فرآیندسازها جهت استفاده در سازمان در صورت کارایی لازم

-برنامه ریزی و نظارت بر امور فناوری اطلاعات (گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات در اشکال گوناگون با استفاده از ابزارهای مربوطه ) در سازمان براساس اهداف، برنامه و خط مشیهای عمومی دولت و نیازها، شرایط، امکانات و محدودیتهای سازمان ذیربط.

-اجرای کامل سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی مرکزنوسازی وتحول اداری وزارت وسایر دستگاههای ذیربط در خصوص اصلاح وبهبود فرایندها

سایر:

-برنامه ریزی،ساماندهی ونظارت بر کلیه امورمربوط به انجام مطالعات لازم به منظورشناخت

نظامهای مدیریتی دستگاه(تصمیمسازی،تصمیمگیری،نظارت وکنترل،هماهنگی و...) وشناخت استعدادهای مدیریتی جهت استقرارنظامها وسبکهای مدیریت نوین و استقرار نظام مدیریت کیفیت و ارتقاء فرهنگ و فنآوری مدیریت در سازمان

-برنامه ریزی و نظارت بر بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای لازم در زمینه های خلاقیت، نوآوری، ابتکار و جلب مشارکت کارکنان وزارتخانه در خصوص ایجادانگیزه لازم برای افزایش کارایی و بهره وری کارکنان از طریق استقرار نظام پیشنهادها و ارایه اندیشه های نو در سازمان

-همکاری بامدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در خصوص تعیین شاخص های عمومی عملکرد سازمان و تعیین استاندارد و ضریب اهمیت آن

-شرکت در جلسات ،سمینارها و کمیسیون های مختلف مرتبط با وظایف و اظهار نظر در مورد موضوعات و ارائه گزارشهای لازم

-تهیه و ارائه گزارش های اطلاعات مدیریت شامل گزارش های آماری و تحلیلی عملکرد، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید ها و چشم انداز آینده به مقام مافوق و مرکزنوسازی وتحول اداری وزارت متبوع.

-برنامه ریزی و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه جامع استراتژیک سازمان

-انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/03
تعداد بازدید:
2842
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal